Welcome To Sewa Kendra
Welcome to Sewa Kendra....
આઈટી અને કોમ્યુનીકેસન

s[vik[ºW Di[ky&m[ºT :

“s[vik[ºW gZp”n&> si] pYm Äyipi(rk sihs “s[vik[ºW Di[ky&m[ºT Si[p” n) S$ait vPˆ 1988-89mi> krvimi> aiv). j[n) S$ait z[ri[xn) s[viai[Y) kr[l ht) t[ aij[ n)c[ dSiˆv[l s&(vFiai[ Friv[ C[ :

  -  STD / PCO
   -  Fax Service
   -  B/W
an[ klr z[ri[x
  ->>>> jÀbi[ s[ez z[ri[x
  ->>>>>>>>>>>>>> l[m)n[Sn
  -> ¼lin ki[p) an[ l[m)n[Sn
  - m[mr) kiDˆ prY) fi[Ti[ (pºT
  - CD / Pendrive prY) fi[Ti[ (pºT
  - ki[Ày&Tr ji[b vkˆ

Di[ky&m[ºT Si[pmi> aRyiF&(nk m(Snr) oiri uµc g&Nv_iiviL&> kim gihk n[ mL[ C[.
 

s[vik[ºW e-mi[l: “s[vik[ºW gZp” n&> nv&> njriN&> a[Tl[ vPˆ 2010 mi> S$ kr[l “s[vik[ºW e-mi[l” j[ u.g&. Kit[ ni[ a[kmi#i I.T. mi[l C[.

u.g&.ni pjijni[n[ I.T. x[#ini n(vntm upkrNi[ Äyijb) Biv[ a[k j j³yia[Y) upl¾F Yiy t[vi aiSyY) S$ kr[l ai I.T. mi[ln[ pc>D p(tBiv mL[l C[.y&vini[n[ l[pTi[p, D[AkTi[p, ki[À¼y&Tr a[s[sr)z, g[m)>g siFni[ vg[r[ upkrNi[ Gr ai>gN[ mh[siNimi> j upl¾F bºyi C[.

I.T. upkrNi[n) siY[ siY[ mi[biEl EºT^&m[ºT tYi mi[biEl a[s[sr)z pN ai j j³yia[Y) Kr)d) Skiy C[.

ai[n liEn Kr)d) miT[ ah)> kl)k kri[ : http://emalldirect.com/

For more Inquiry Click here...